Arbejdsspørgsmål til kapitel 7

 • Redegør for indholdet af Sykes-Picot-aftalen – og diskuter i hvilken grad den havde indflydelse på oprettelsen af staten Israel.

 • Diskuter årsagerne til at Indien fik selvstændighed i 1947 – inddrag herunder Ghandis rolle samt den internationale politiske situation.

 • Redegør for hovedtræk i den britiske og franske afkolonisering af Afrika og diskuter årsagerne til forskelle i disse.

 • Diskuter ud fra afkoloniseringen af Angola i hvor høj grad Den Kolde Krig påvirkede afkoloniseringsprocessen.

 • Diskuter kortet over afkolonisering s. 157 – mange af kolonierne i Afrika er blevet selvstændige i samme 5-årige periode. Hvorfor tror i det er tilfældet? Drag evt. paralleller til begivenheder i Nordafrika 2011.

 • Diskuter figuren på s. 158 – hvad skal der til for at en stat kan blive kaldt ”demokratisk”? Hvad dækker betegnelsen ”autoritært styre” over? Hvorfor er en stat som Rusland f.eks. blevet markeret med lilla?

 • Sammenhold også figuren med den diskussion I havde i sidste kapitel angående kilde 6.3 og 6.4 – hvilken farve har mange af de tidligere britiske kolonier og protektorater?

 • Hvad betegner begrebet ”den tredje verden”? Giv eksempel på lande der tilhører ”den tredje verden” i dag.

 • Er der et mønster i hvordan lande udvikler sig økonomisk og samfundsmæssigt og er det mønster forudbestemt? Slå W. W. Rostow op på nettet og redegør kort for de fem faser i hans Take Off-teori, og diskuter dem over for Gunder Franks og F. H. Cardoso teorier – hvilke argumenter er der for og imod teorierne? Hvilken en er I mest enige i?

 • Er kolonialismen overstået? På hvilke måder er den og på hvilke måder er den ikke? Husk resultatet af Jeres diskussion som I går i gang med at læse kapitel 8.

Kilde 7.1

 • Redegør for indholdet af artikel 73 samt dens historiske kontekst. Sammenhold evt. med figuren s. 157.

 • Diskuter hvilket udviklingssyn der ligger til grund for stk. b i erklæringen – sammenhold det med de udviklingsteorier I diskuterede i gennemgangen af kap. 7.

 • Hvad vil det præcis sige at sikre ”retfærdig behandling” og at ”tage behørig hensyn”? Hvorfor tror I at erklæringen er formuleret på denne måde?

Kilde 7.2

 • Redegør for indholdet af Nkrumahs artikel med særlig henblik den udlægningen af Afrikas fortid, samt dens vision for Afrikas fremtid.

 • Diskuter de mulige årsager til denne vision ikke er blevet virkeliggjort – inddrag de udviklingsteorier I har arbejdet med i forbindelse med kapitlet.

Kilde 7.3

 • Del jer op i trepersoners grupper. Den første person i gruppen læser et afsnit højt af teksten, den næste nedskriver et kort referat af afsnittet med særlig henblik på hans argumenter for alliancefri lande og den tredje giver afsnittet en titel der opsumerer dets indhold. Efter hvert afsnit roterer rollerne i gruppen, således at den der lavede referat nu læser højt osv.

 • Forhold talen til dens historiske kontekst – hvad siger den os om stormagtspolitiske situation på dette tidspunkt i Den Kolde Krig? Hvad siger den os om de afkoloniserede landes selvbevidsthed på dette tidspunkt?

 • Vurder hvor reel Nehrus bekymring om en forestående atomkrig er på det tidspunkt, særligt i lyset af Cubakrisen i 1962.

Kilde 7.4

 • Redegør for hvilke handlinger den britiske regering har gjort for at dække over dele af den britiske kolonifortid, samt hvilke handlinger de søgte at dække.

 • Diskuter hvorfor den britiske regering søgte at dække en del af dens historie, og om sådan noget også kunne finde sted i andre vestlige lande?

 • Diskuter hvad det siger os om historieskrivningens proces, og hvilken forpligtigelse det medfører for et lands borgere – og måske særligt historikere?

 • Undersøg hvor lang tid der kan gå før dokumenter offentliggøres i Danmark. Prøv eksempelvis at slå op i arkivloven på dette link http://www.sa.dk/media%28391,1030%29/Arkivloven.pdf
  • Se efter § 27 – hvornår kan offentligheden få indsigt i dokumenter i forbindelse med Danmarks kolonipolitik over for Grønland i 1950´erne, eller dokumenter i forbindelse med Danmarks deltagelse i den 2. Irakkrig 2003? Hvor bredt tror I f.eks. punkt 6) kan tolkes?