INTRODUKTION TIL FOLKESKOLEUDGIFTER PR. ELEV FORKLARET MED ANDELEN AF BØRN AF ENLIGE FORSØRGERE

Denne Excel projektmappe indeholder tre Excelark., der viser forskellige vinkler på folkeskoleudgifternes sammenhæng med kommunernes andel  børn af enlige forsørgere.

 

Ark 2 indeholder DATA over de 98 kommuners andel børn af enlige forsørgere og de tilsvarende udgifter pr. elev til folkeskoler. 

 

Ark 3 viser i et DIAGRAM i hvilket omfang folkeskoleudgifterne pr. elev er afhængige af kommunernes andel børn af enlige forsørgere.  I diagrammet er indsat ligningen for den rette linje, der viser sammenhængen mellem de to variable. Under ligningen er vist forklaringsgraden R i anden, som viser graden af sammenhæng, dvs. hvor godt kommunernes andel af børn af enlige forsørgere forklarer forskelle i udgifterne til folkeskoler. Forklaringsgraden figurerer tillige i resumeoutputtet.

 

Ark 4 viser i et RESUMEOUTPUT nogle statistiske begreber, om den fundne sammenhæng er signifikant. Resumeoutput, som findes under dataanalyse, indeholder tre grupper af tal. De mest interessante oplysninger er fremhævet; de øvrige hører hjemme i den teoretiske statistik, som vi ikke kommer nærmere ind på. Den første gruppe viser korrelationskoefficienten og forklaringsgraden, som er kvadratet på korrelationskoefficienten.  Og endelig nederst vises antal observationer.

 

Den næste gruppe viser helt ude i højre side sammenhængens signifikans. Hvis tallet er under 0,05, dvs. under 5 pct., er sammenhængen som helhed signifikant. Men hvis tallet er over 0,05, er sammenhængen ikke signifikant.

 

Den sidste gruppe viser i venstre side regressionskoefficienterne, som svarer til regressionsligningen i diagrammet. Yderst til højre vises sammenhængens usikkerhedsgrænser. Hvis usikkerhedsgrænserne varierer fra minus til plus eller omvendt, er sammenhængen for den pågældende variabel ikke er signifikant.