Lang indholdsfortegnelse


Forord
 
KAPITEL 1
HVAD ER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE?
Hvad er en spørgeskemaundersøgelse?
Forskningsprocessen i en spørgeskemaundersøgelse
Videnskabelige krav
Andre krav
     Etik
     Jura
     Praktiske forhold
Spørgemetoder
 
 
KAPITEL 2
HVORDAN KONSTRUERES ET SPØRGESKEMA?
Problemstilling og spørgsmålsformulering
     Det positivistiske paradigme
     Det hermeneutiske paradigme
     Kritisk teoris paradigme
Hvilke typer spørgsmål indgår i en spørgeskemaundersøgelse?
     Husk undersøgelsens formål og problemstilling
     Anvend spørgsmål om handlinger og holdninger
     Husk baggrundsvariable
     Andre spørgsmålstyper
Hvordan skal spørgeskemaspørgsmål konstrueres?
     Generelle regler
     Specifikke regler
Hvordan skal svarkategorier konstrueres?
     Svarkategorier er ofte skalaer
     Kan svarkategorier give de svar, man ønsker sig?
Spørgeskema og brugerundersøgelser
De ’gode’ spørgsmål
 
 
KAPITEL 3
FRA SPØRGESKEMA TIL ANALYSE
Diskussion af Kulturvaneundersøgelsens spørgeskema
     Diskussion af udvalgte spørgsmål
Variable og skalatyper
 
 
KAPITEL 4

STATISTIK, STIKPRØVER OG USIKKERHED
Introduktion til statistikken
     At beskrive data
     At udvikle hypoteser
     At afprøve hypoteser
Hvordan (ud)vælges respondenter?
     Simpel tilfældig udvælgelse
     Stratificeret udvælgelse
     Klyngeudvælgelse
     Systematisk udvalg
     Panel
     Bevidst udvalg
Vurdering af svarprocent og bortfald    
Stikprøvestørrelse
Vurdering af statistisk usikkerhed: hvor sikker vil jeg være på at have ret? 
 
KAPITEL 5
TABELLER OG SAMMENHÆNGE
Univariat analyse
     Mål for centrale tendenser
          Mål for spredning
Bivariat analyse
     Hvordan læses en tabel?
          Afhængige og uafhængige variable
          Diagrammer
Sammenhænge
     Undersøgelse af forholdet mellem to variable
Multivariat analyse
 
 
 
KAPITEL 6

SANDSYNLIGHEDER 
OG HYPOTESETESTNING
Sandsynligheder og sandsynlighedsregning
Korrelationskoefficienten
     Hvad udtrykker korrelationskoefficienten?
     Beregning af korrelationskoefficienten
     Korrelationskoefficienter, sammenhænge og årsagssammenhænge 
Hvordan forholder man sig til en beregnet korrela­tions­koefficient på tæt ved nul, når man havde for­ventet en stærk (positiv eller negativ) korrela­tion?
T-test
Z-test
X2-test
     Regneeksempel med X2-testen
     Analyse og vurdering af eksempel med X2-testen
     En simpel X2-test
Regressionsanalysen
Hypotesetestning - opsamling
 
BILAG
I: Eksperimentelle forsøgsopstillinger
II: Tabel over normalfordelingen
III: Tabel over tilfældige tal
IV: T-fordelingen
V: X2-fordelingen
 
Bokse, figurer og tabeller
 
Litteratur
 
Minilex