18. Opdragelse i Vesten i går og i dag

Allerede for 20 år siden var man blevet klar over, at børn udvikler og klarer sig bedst, hvis deres opdragelse er følelsesmæssigt varm og ikke præget af hverken afvisning eller overbeskyttelse.

 

Hvordan er så dansk opdragelse sammenlignet med opdragelsen i andre lande?

 

Det blev undersøgt i 1985. De lande, der blev sammenlignet, var Australien, Danmark, Italien, Holland og Sverige, og deltagerne var unge uden særlige vanskeligheder – almindelige unge.

 

Det viste sig, at deltagerne fra Sverige, Holland og Danmark opfattede deres fædre som mindre afvisende end deltagerne fra Australien og Italien. De australske fædre var de mindst varme og mødrene de mest afvisende i undersøgelsen. De danske mødre var de mindst beskyttende, og de danske fædre gav mest varme til deres børn (Perris m.fl. 1985).

 

En anden undersøgelse tyder på, at opdragelsen er blevet mindre streng i dag, end den var tidligere. Undersøgelsen viste, at de yngste deltageres billede af deres opvækst rummede mere varme og omsorg fra deres forældre end de ældre deltageres opvækstbillede gjorde. De ældre deltagere rapporterede også om mere forældreafvisning i deres barndom, end de yngre deltagere gjorde (Lundberg m.fl. 1999). I grænseprogrammet spurgte vi godt 1.200 voksne danskere, om det kunne blive nødvendigt at slå 2-4-årige børn, der legede vildt eller var hysteriske eller nægtede at gøre, som der blev sagt eller sloges med søskende. Blandt unge under 30 år svarede 2 % "ja, helt klart". Blandt mænd over 50 år svarede 12 % "ja, helt klart" (Sigsgaard & Varming 1996). Sammenholder vi den danske med den svenske undersøgelse, ser det ud til, at 1990’ernes unge forældre både var blevet varmere og friere opdraget end generationerne før dem og samtidig var mindre tilbøjelige til at slå, end forældregenerationen var.

 

Selv om småbørnsfamiliernes stigende arbejdspres giver mindre tid og overskud til børnene, var der således alligevel i midthalvfemserne en tendens i retning af en mindre straffende og varmere holdning i både Danmark og Sverige.

 

Litteratur

 

Lundberg, M., Perris, C., Schlette, P. & Adolfsson, R. (1999) Transhistorical variations in personality and their association with experiences of parental rearing. European psychiatry: the journal of the Association of European Psychiatrits, 14: 303-318.

 

Perris, C., Arrindell, W.A., Perris, H., van der Ende, J., Maj, M., Benjaminsen, S., Rose, M., Eisemann, M. & del Vecchio, M. (1985) Cross-national study of perceived parental rearing behavior in healthy subjects from Australia, Denmark, Italy, The Netherlands and Sweden: pattern and level comparisons. Acta psychiatrica scandinavica, 72(3): 278-282.

 

Sigsgaard, E. & Varming, O. (1996) Voksnes syn på børn og opdragelse. Grænser eller ej? Bind 1. København: Hans Reitzels Forlag.