Hvad finder du på denne hjemmeside?

Supplerende materialer for studerende

 

For studerende er der via hjemmesiden adgang til

·        Tjek din viden

·        Opgaver og cases

·        Den danske kvalifikationsramme

·        Den nye karakterskala

·        Om at studere ’organisation’

·        Vejledninger i opgaveløsning

·        At skrive synopsis

·        Projektskrivning

 

Tjek din viden

 

På videregående uddannelser gennemgås lærebogens stof normalt ikke systematisk af underviseren. I større eller mindre omfang er det overladt til den studerende selv at sætte sig ind i fagets teori. Ved at bruge testmaterialet har man mulighed for på forhånd at kontrollere, hvor godt man kan de forskellige emner. En sådan selvkontrol forstærker samtidigt indlæringen.

 

Til hvert kapitel i lærebogen er der en sand/falsk test og en kombinationstest, der tilsammen afdækker, hvor godt man kan indholdet. Endvidere er der indsat nogle tværgående multiple choice test, der kontrollerer og repeterer større dele af lærebogens område.

 

Tjek din viden indeholder også de rigtige svar. Testene afdækker med andre ord ikke alene, hvad man kan og ikke kan, men gennem oplysning om de rigtige svar forbedrer man som nævnt indlæringen.

 

Opgaver

 

Opgaverne følger lærebogens enkelte kapitler og indeholder forskellige opgavetyper i varierende sværhedsgrad. Nogle opgaver knytter sig tæt til lærebogens tekst og skal primært understøtte indlæringen af fagets teori. Andre opgaver er reflekterende, idet de inddrager deltagernes egne erfaringer og synspunkter i løsningen af organisatoriske problemer.

 

Endvidere er mange opgaver hentet direkte fra praksis i form af cases. Her får man især mulighed for at anvende sin teoretiske indsigt og praktiske erfaring på fortolkning, analyse og løsning af organisatoriske problemer.

 

Den danske kvalifikationsramme

 

Formålet med den danske kvalifikationsramme er ifølge Undervisningsministeriet at styrke:

  • Livslang læring ved at synliggøre forskellige veje gennem uddannelsessystemet
  • Grundlaget for sammenligning og anerkendelse af kvalifikationer i uddannelsessystemet
  • Gensidig anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer
  • Sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked ved at sætte fokus på læringsudbytte

Om at studere organisation

 

Store dele af vor viden om ledelse og organisation, som præsenteres i denne bog og i alle andre lærebøger, hviler ikke på et solidt, fælles og veldokumenteret grundlag. Fagområdet er komplekst, og det har over en lang årrække fået sit indhold gennem en vekselvirkning mellem teori og praktiske erfaringer. Mange undersøgelsesresultater er fx hentet fra andre fagområder som økonomi, sociologi og psykologi. Ofte er der tale om engelske og amerikanske undersøgelser. Mange områder og sammenhænge er heller ikke undersøgt i tilstrækkeligt omfang.

 

Vejledning i opgaveløsning

 

Opgaverne inden for organisationsområdet har sjældent enkle og korrekte svar. I de fleste opgaver får man fx ikke alle de oplysninger, man kunne ønske sig. Det gør man heller ikke i den praktiske verden. Her får man normalt også kun kendskab til symptomerne, og man må selv prøve at analysere sig frem til de bagvedliggende årsager og sammenhænge. Det medfører også, at man ofte må gøre sig nogle realistiske forudsætninger for at kunne løse opgaverne.

 

Vejledningen indeholder oplysninger om typiske fejl i forbindelse med opgaveløsningen og gode råd om, hvordan man tackler forskellige opgavetyper, herunder eksamensopgaver.

 

Mange problemer trækkes som nævnt ind i undervisningen i form af cases, der beskriver konkrete praktiske organisationsproblemer. Cases bruges i undervisningen enten som udgangspunkt for en diskussion eller som grundlag for en skriftlig besvarelse.  I vejledningen kan man finde gode råd om, hvordan man analyserer en case, hvad enten den skal bruges til diskussion på klassen eller som udgangspunkt for en skriftlig besvarelse.  

 

Vejledning i at skrive synopsis

 

En synopsis er et kortfattet, skriftligt sammendrag eller en præsentation af et emne eller problemområde, der bruges som udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Vejledningen indeholder gode råd om den skriftlige udformning af en synopsen og afviklingen af eksamen.

 

Vejledning i projektarbejde og projekteksamen

 

I faget indgår der ofte projektarbejde, som skal godkendes for at kunne indstille sig til eksamen.  Projektrapporten anvendes ved mange uddannelsesretninger også i forbindelse med afviklingen af eksamen. Projektrapporten kan enten bruges som grundlag for et mundtligt forsvar eller som udgangspunkt for en mundtlig eksamination i pensum.

 

Projektvejledningen indeholder oplysninger om selve projektarbejdet samt om evaluering og godkendelse af projektarbejdet. Endvidere indeholder vejledningen gode råd om, hvordan man forbereder sig til en eksamen, hvori projektrapporten indgår. 

 

 Supplerende materialer til underviserne

 

Undervisere har samme adgang til de ovenstående materialer som studerende. Desuden har de med brug af password adgang til:

 

·        Bogens figurer

·        Vejledning i planlægning af undervisningen

·        Vejledende løsninger  

·        Vejledning i caseundervisning

·        Vejledning i tilrettelæggelse og evaluering af projektarbejde

·        Vejledning i mundtlig eksamen, hvori projektrapporter eller synopsis indgår

 

Password fås ved henvendelse til forlaget.

 

Bogens figurer

 

Alle bogens figurer kan downloades og bruges som Power Point præsentationer eller som OH-plancher.

 

 

Vejledende løsninger

 

Udover vejledende løsninger til alle opgaver er der er en vejledning i brugen af forskellige opgavetyper samt i retning og i evaluering af opgaver.

 

Vejledning i planlægning af undervisningen

  

For undervisere, som ikke har en pædagogisk uddannelse, er der udarbejdet en praktisk vejledning i, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. Vejledning indeholder dels råd om en overordnet planlægning af et samlet undervisningsforløb, dels om en planlægning af den enkelte lektion. Ligeledes indeholder vejledning en oversigt over forskellige undervisningsformer.

 

Vejledning i caseundervisning

 

Brugen af cases har først og fremmest til formål at udvikle de studerende færdighed i problemløsning. Vejledningen indeholder en oversigt over forskelligecasetyper samt forslag til, hvordan man kan tilrettelægge og afvikle caseundervisningen.

 

 

Vejledning i tilrettelæggelse og evaluering af projektarbejde

 

I mange uddannelsesretninger indgår projektarbejde som en meget væsentlig del af læringen, ligesom projektarbejdet ofte skal godkendes, for at de studerende kan indstille sig til eksamen i faget. Projektvejledningen omfatter en pædagogisk vejledning i afvikling og evaluering af projektarbejdet.

 

Vejledning i mundtlig eksamen, hvori projektrapport eller synopsis indgår

 

I mange uddannelser bruges projektrapporten i forbindelse med afvikling af en mundtlig eksamen i faget. Enten er der tale om et mundtlig forsvar af projektrapporten, eller også danner den udgangspunkt for en mundtlig eksamination i selve faget.

 

I stedet for at lade projektrapporten være afsæt for den mundtlige eksamination bruger man i nogle tilfælde en synopsis, som er en kortfattet beskrivelse af det emne- eller problemområde, der er udgangspunkt for eksaminationen.

 

Vejledningen indeholder gode råd om forberedelse og afvikling af den mundtlige eksamen, hvori projektrapport eller synopsis indgår.                                              

 

Stikord til diskussionsspørgsmål i bogen

 

Som til opgaverne findes der også ”vejledende løsninger” i form af stikord til de diskussionsspørgsmål hvert kapitel i bogen afsluttes med. Disse følger bogens kapitler.