Patient med hjertestop

 

Patienthistorie

Peter Thomsen (PT) er en rask mand på 46 år. Han er normalvægtig, dyrker ikke fast motion og ryger ca. 20 cigaretter dagligt.

 

Under en indkøbstur med sin hustru oplever PT pludseligt kraftige smerter midt i brystet med udstråling til venstre arm og skulder.  Han føler sig samtidigt totalt udmattet og må sætte sig ned. Efter et par minutter føler PT sig lidt bedre tilpas, og han enes med sin hustru om at køre til skadestuen, da de befinder sig tæt på sygehuset.

 

 

Pleje og behandling

PT modtages af en sygeplejerske, der, efter han har fortalt om sine symptomer, hurtigt får ham ind at ligge på hjertestuen. PT’s smerter er tiltagende. Hans blodtryk er lavt, 80/65 mm Hg, puls 42/min., og han er bleg og klamtsvedende. Mens sygeplejersken er ved at påsætte elektroder til EKG-monitorering, bliver PT pludseligt bevidstløs. Der meldes hjertestop og defibrillator-pads påsættes, samtidig med at der gives hjertemassage.

 

Hjertestopholdet ankommer hurtigt til stuen. Den primære hjerterytme på defibrillatoren er ventrikelflimren, hvorfor der afgives stød med 200 joule. Herefter fortsætter portøren straks med hjertemassage, mens anæstesisygeplejersken ventilerer PT med maske. Der etableres intravenøs adgang. Alle disse ting sker inden for de første to minutter.

 

Da der er givet hjertemassage i to minutter foretages rytmetjek – samtidig overtager en anden portør hjertemassagen, således at dette foregår uden unødige ophold i hjertemassagen. Defibrillatoren viser fortsat ventrikelflimren, hvorfor der afgives endnu et stød med 200 joule, straks efterfulgt af fortsat hjertemassage. Under den efterfølgende to minutters hjertemassage, gøres adrenalin 1 mg klar, samt Amiodaron 300 mg.

 

PT’s hustru, som fulgte med ind på stuen, sidder i et hjørne og ser forskrækket til. En sygeplejerske tager sig tid til at snakke lidt med hende, samt få oplysninger omkring PT, tidligere sygdomme m.m.

 

Efter endnu to minutters hjertemassage viser defibrillatoren stadig ventrikelflimren, hvorfor der stødes igen. Umiddelbart efter stødet fortsættes hjertemassagen, samtidig med at der indgives 1 mg adrenalin intravenøst, efterfulgt af Amiodaron 300 mg intravenøst. PT er fortsat bevidstløs og uden spontan respiration.

 

Efter yderligere to minutters hjertemassage gives igen stød, denne gang lykkes det at opnå sinusrytme. PT begynder at trække vejret spontant – der opnås ROSC (Return Of Spontaneous Circulation). 12-afledningers EKG viser elevationer i ll og lll, samt i aVF og V5 ogV6, svarende til et inferolateralt AMI (bagvægsinfarkt). PT køres efter stabilisering til PCI og derefter videre til Hjertemedicinsk Sengeafsnit.

 

Under hele forløbet er det kardiologisk vagthavende læge, der er teamleder og styrer behandlingen, samt uddelegerer opgaver.

 

PT er i efterforløbet velbefindende uden hjertesmerter og med stabile værdier.

 

PT udskrives efter fire dage; indlæggelsestiden er brugt til information og vejledning efter blodprop i hjertet, bl.a. vigtigheden af rygestop. Peter henvises til ambulant hjerterehabilitering.

 

Lene Pilegaard, specialeansvarlig sygeplejerske, Hjertemedicinsk sengeafsnit, Kolding Sygehus

Peter

Spørgsmål

 

Beskriv årsagen til PT’s symptomer.

 

Hvilken virkningsmekanisme har de indgivne lægemidler?

 

Hvad er ventrikelflimren, og hvorledes virker stødbehandling herpå?

 

Hvorledes mon PT’s hustru oplever situationen?

 

Er det en god idé, at PT’s hustru er på stuen, mens hendes mand genoplives?

 

Hvad menes med hjerterehabilitering?